Produktkatalog

Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik

Formål

Hos Max Fodgaard A/S vil vi løbende udvikle, forbedre og vedligeholde ISO 9001-systemet, samt leve op til vores kunders forventninger til vores ydelser og leverancer.

Vi vil skabe tillid til virksomhedens faglige og markedsmæssige formåen, og vi ønsker at give vores kunder det indtryk og oplevelse, at vi arbejder og samarbejder ukompliceret og professionelt inden for de lov- og kvalitetsmæssige krav, der stilles.

Omfang

Denne procedure gælder for Max Fodgaard A/S aktiviteter og gennemgås på det årlige Management review møde, for at vurdere om det fortsat er idegrundlaget.

Kvalitetspolitik

Med baggrund i vores idégrundlag er kvalitetspolitikken fastlagt:

Løfteaktiviteten:
Når der leveres kraner, taljer, løfteudstyr eller faldsikring vil Max Fodgaard tilsikre at:

 • Produkterne og rådgivning skal være af meget høj kvalitet, da en enkelt fejl kan være helt utilgivelig og påføre arbejdsskader og i yderste konsekvens tab af menneskeliv.
 • Leverer de løsninger der opfylder det behov kunderne har for at få foretaget effektive og sikre løft samt at tilsikre at personer er sikret mod faldrisiko hvor dette er påkrævet.
 • Service på kraner, løfteudstyr, riggeraktivitet og faldsikring skal tilsikre at udstyret er i god brugbar og lovmæssige korrekt tilstand og service hos kunder skal udføres indenfor 12 måneders fristen hvor vi har ansvaret for at tidsterminen overholdes.

Ex-aktiviteten:
”Hvis der i et miljø forekommer brændbare gasser, væsker, støv, kan der opstå eksplosioner, hvis der ikke anvendes korrekt materiel i området. Dette kan påføre skade på mennesker, gående helt ud til dødsfald, samt skade på materiel og bygninger”.

 • De produkter som Max Fodgaard Ex leverer, er designet til at forhindre at dette sker og dermed skal produkterne beskytte mennesker og materiel for denne fare.
 • Produkterne og rådgivning skal være af meget høj kvalitet, da en enkelt fejl kan være helt utilgivelig og påføre tab af menneskeliv.
 • Max Fodgaard Ex stiller derfor meget høje krav til kvalitet og har indført en nul-fejls politik i forhold til produkter og rådgivning.
 • Ingen virksomhed kan acceptere unødig risiko for tab af menneskeliv eller risikoen for tab af dyrebart maskinel eller ejendom og vi er kundes partner for at denne risiko minimeres.

Vores kvalitetsstatements er, at vi vil:

 • Kontinuerlig forbedring og udvikling af kvalitetsstyringssystemet
 • Levere løsninger, der altid overholder lovgivning og minimerer risikoen for eksplosionsfare ved Ex-produkter og tilsikre effektive løft og minimere risikoen for ulykker ved brug af kraner, løfteudstyr, riggerudstyr og faldsikring
 • Bidrage til vores kunders sikkerhed, deres lønsomhed og image
 • Levere løsninger, der modsvarer vores kunders krav og forventninger. Vi vil forstå vores kunders behov, så vi kan kombinere sikkerhed med forståelse, for at opnå den bedste drift hos vores kunder. Mener vi ikke, at vi kan levere den rigtige løsning, siger vi nej tak til opgaven
 • Møde vores omgivelser med engagement og begejstring
 • Insistere på et stærkt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere
 • Udvikle kontinuert virksomhedens kompetencer, ydelser og forretningsgange
 • Overholde love og myndighedskrav samt krav i DS/EN ISO 9001
 • Uddanne medarbejderne til aktiv deltagelse i kvalitetsarbejdet.

Opfølgning:

Vi vil løbende opstille målelige mål, så vi dermed kan følge op på, om kvalitetspolitikken følges, og om den er hensigtsmæssig for vort professionsområde. Der følges op på disse målelige mål på ledelsens årlige Management Review møde.
De målelige mål indføres på en handlingsplan i Sherlock log.

Politik for ledelse gennem processer og data:

Virksomhedens ledere skal sørge for, at de nødvendige skriftlige retningslinier er kendte af den enkelte medarbejder, at disse retningslinier holdes ajourførte og at de suppleres via passende træning af medarbejderne på jobbet og via relevant efteruddannelse af medarbejderne.

Alle virksomhedens aktiviteter styres overordnet via vort QHSE-system (Sherlock), hvorved vi også opnår, at kunne indsamle de informationer og data, der er nødvendige for, at vi til stadighed kan forbedre ydelser, arbejdsforhold, kunde- og leverandørrelationer og vore personlige, faglige, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske præstationer.

Videndeling i forbindelse med kvalitetsledelse sker i vid udstrækning via brug af Sherlock, som understøtter vore processer.

Enhver leder er forpligtiget til at sikre sig, at egne medarbejdere kender og forstår QHSE-politikken

 • Politik for løbende læring, innovation og forbedring
 • Enhver medarbejder er sin egen kvalitetschef, og stiller derfor krav til såvel ledelsen som til sig selv
 • Via informationer og data genereret i vort QHSE system kan vi opstille de nødvendige handlingsplaner, der sikrer os fortsatte forbedringer på alle aktivitetsområder
 • Vi lærer af såvel fejl som af successer, og alle projekter/tiltag eftervurderes, for at konstatere grad af succes og for at drage lære af opnåede erfaringer
 • Vi deler viden med hinanden ved at afholde relevante møder og ikke mindst ved at benytte egnet software, som understøtter indsamling og deling af viden, så vi får en fælles adgang til informationerne
 • Sikre at teknisk og økonomisk validering gennemføres i salgsprojekter med stort omfang eller høj kompleksitet.