Produktkatalog

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Max Fodgaard A/S

1. Omfang

1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af Max Fodgaard A/S (herefter ”Max Fodgaard”). Enhver køber af produkter og / eller ydelser fra Max Fodgaard er i disse Salgs- og leveringsbetingelser kaldet ”Kunden”. Uanset hvad der måtte være anført andet sted, herunder i dokumenter udarbejdet af Kunden, Kundens standardbetingelser eller Kundens ordrer, skal disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser have forrang medmindre parterne udtrykkeligt og skriftligt har aftalt andet.

2. Leverancen

2.1 Max Fodgaard skal levere de specificerede produkter og / eller ydelser (herefter samlet ”Leverancen”), jf. særskilt aftalt herom (herefter ”aftalen”). Max Fodgaard skal være berettiget til at antage underleverandører til at udføre Leverancen.

2.2 Såfremt Leverancen forudsætter levering af produkter og / eller ydelser fra tredjepart skal Kunden for Kundens egen regning indgå separat aftale med tredjepart om levering af sådanne produkter og / eller ydelser.

3. Specifikationer m.v.

3.1 Leverancen skal alene overholde de specifikationer som Max Fodgaard udtrykkeligt og skriftligt har bekræftet. Indholdet af dokumentation, illustrationer, tegninger, specifikationer af vægt og mål m.v. skal alene betragtes som vejledende. Max Fodgaard skal være berettiget til at ændre de bekræftede specifikationer forudsat at Leverancens funktionsdygtighed ikke begrænses derved.

3.2 Skal Leverancen overholde kranbekendtgørelser, lovgivning inden for eksplosionssikret elektrisk materiel eller lignende gælder dette alene sådanne bekendtgørelser / sådan lovgivning i kraft på tidspunktet for Max Fodgaards afgivelse af tilbud.

4. Kundens bidrag

4.1 Kunden skal vederlagsfrit stille alle informationer og alle andre materialer som måtte være hensigtsmæssige for udførelsen af Leverancen til rådighed for Max Fodgaard.

4.2 Ved udførelse af arbejde på Kundens lokaliteter er Kunden forpligtet til at sikre, at Max Fodgaards personale/underleverandører har hensigtsmæssige og lovlige arbejdsforhold og at montage kan gennemføres i ét stræk, ligesom Kunden i rimeligt omfang skal stille personale vederlagsfrit til rådighed for at bistå Max Fodgaards personale / underleverandører. Kunden skal i god tid inden påbegyndelse af montering give Max Fodgaard skriftlig meddelelse om de sikkerhedsbestemmelser, som gælder for personel på monteringsstedet.

4.3 Det præciseres at Kundens vederlagsfrie bidrag – hvis relevant – blandt andet skal omfatte:

4.3.1. Alle bygningsarbejder, herunder men ikke begrænset til bygningsberegninger, understøbning af kranbaner og søjler, tilvejebringelse af frie transportveje med fornøden bæreevne samt levering og udlægning af nødvendige afdækningsplader i indtransportveje. Kunden har ansvaret for at bygningsmålene overholdes. Der skal i bygninger hvori montage skal finde sted findes en port eller en åbning af en størrelse, så lastvogn og mobilkran uhindret kan køre ind. Højden over kranen skal være tilstrækkelig til at kranen kan løftes på plads med mobilkran. Betongulv på montagestedet skal være udstøbt, bæredygtigt og ryddet inden montagestart.

4.3.2. Elektriske installationer, herunder men ikke begrænset til fremføring af nødvendig strøm og beskyttelsesleder fra afbryder med sikringer til ca. 1 meter fra en af kranbanens ender inden montagestart, omkostninger ved etablering og forbrug af el til svejsning, belysning og værktøj, herunder etablering af nødvendige stikdåser for svejseapparater i forbindelse med montage og indkøring.

4.3.3. Vand og drivkraft, herunder trykluft og elektrisk strøm skal i hensigtsmæssigt omfang være vederlagsfrit til disposition for Max Fodgaard.

4.3.4. Byrde med den af Arbejdstilsynet foreskrevne vægt til prøvebelastning.

4.4 Såfremt Kunden ikke overholder sine forpligtelser under punkterne 4.1 til 4.3 skal Kunden betale for ethvert ekstra tidsforbrug og / eller andre omkostninger som Max Fodgaard måtte blive påført som følge af forsinkelsen, ligesom Max Fodgaard i denne situation er berettiget til at udskyde sin ydelse.

4.5 Kunden skal udpege en navngiven ansat, der er ansvarlig for kontakten til Max Fodgaard og som Max Fodgaard kan kontakte i forbindelse med ethvert spørgsmål i relation til aftalen. Den pågældende ansatte skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på Kundens vegne.

5. Levering og accept af ydelser

5.1 Medmindre andet skriftligt aftales leveres Leverancen Ex Works (Incoterms 2010) Max Fodgaards adresse. Dette gælder også selv om Max Fodgaard efterfølgende skal forestå montering af Leverancen.

5.2 Ethvert leveringstidspunkt angivet af Max Fodgaard er et cirka tidspunkt og derfor ikke bindende for Max Fodgaard medmindre et fast leveringstidspunkt for Leverancen eller en del heraf er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Max Fodgaard kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forsinkelser i leveringer fra Max Fodgaards underleverandører.

5.3 Såfremt det er aftalt at Kunden skal acceptere Leverancen ved en testprocedure er Kunden forpligtet til at fremsende skriftlig bekræftelse af accept til Max Fodgaard snarest muligt. Kunden skal anses for at have accepteret Leverancen på det tidligste af følgende tidspunkter: (a) Kundens skriftlige accept; (b) udløbet af en eventuel testperiode uden at specificerede væsentlige mangler mangler at blive afhjulpet; eller (c) Kundens første operationelle brug af Leverancen eller nogen del deraf.

6. Vederlag og udlæg

6.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt skal opgørelsen af Max Fodgaards vederlag for den del af Leverancen der udgøres af tjenesteydelser være baseret på medgået tid (inklusive enhver rejsetid) og Max Fodgaards til enhver tid gældende timesatser. Alle priser er eksklusive moms og andre afgifter, herunder eventuel told. For arbejde uden for normal arbejdstid kan Max Fodgaard udover normalt vederlag kræve betaling i overensstemmelse med Max Fodgaards til enhver tid gældende tillægssatser.

6.2 I tillæg til ovenstående vederlag skal Max Fodgaard være berettiget til at få betaling for alle omkostninger i forbindelse med levering af Leverancen, herunder omkostninger i forbindelse med transport, indkvartering og bespisning.

6.3 Medmindre andet er skriftligt aftalt faktureres Max Fodgaards vederlag og udlæg bagud hver 14. dag. Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling påløber der morarenter med 1,5 % pr. påbegyndt måned indtil betalingen er modtaget af Max Fodgaard. Kunden er forpligtet til at foretage effektiv betaling og kan således ikke modregne med noget krav mod Max Fodgaard, der ikke er anerkendt af Max Fodgaard.

7. Reklamationer

7.1 Kunden skal uden ugrundet ophold og senest en uge efter levering gennemgå det leverede for enhver mangel til: Max Fodgaard A/S . Sydholmen 10 . DK-2650 Hvidovre . Tlf. +45 7026 1700.

7.2 Såfremt Kunden er af den opfattelse, at det leverede er mangelfuldt skal Kunden give skriftlig meddelelse til Max Fodgaard herom uden ugrundet ophold. Denne meddelelse skal indeholde en specifikation af de påståede mangler og konsekvenserne for Kunden af de påståede mangler. Hvis reklamationen ikke er rettidig mister Kunden enhver ret til at gøre mangelindsigelser gældende over for det leverede.

7.3 Enhver reklamation over mangler af enhver art skal gives senest 6 måneder efter levering. Hvis denne tidsfrist ikke overholdes mister Kunden ligeledes enhver ret til at gøre mangelindsigelser gældende over for det leverede.

7.4 Max Fodgaards ansvar for fejl og mangler skal i enhver situation være begrænset til – efter Max Fodgaards valg – omlevering, afhjælpning, eller forholdsmæssigt afslag. Kunden skal ikke have nogen anden misligholdelsesbeføjelse, og skal således blandt andet ikke have ret til erstatning for driftstab eller andre indirekte tab.

7.5 Max Fodgaard skal ikke være ansvarlig for opnåelsen af Kundens forventede resultater, medmindre Max Fodgaard skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig risikoen for at sådanne forventede resultater kan opnås.

8. Fortrolighed

8.1 Max Fodgaard skal hemmeligholde enhver fortrolig information modtaget af Max Fodgaard om Kundens virksomhed.

8.2 Kunden skal hemmeligholde enhver fortrolig information modtaget af Kunden om Max Fodgaards virksomhed. Alle forhold vedrørende Leverancen, der ikke er umiddelbart offentligt tilgængelig skal anses for fortrolig information.

8.3 Parternes fortrolighedsforpligtelser skal forblive i kraft også efter ophøret af den pågældende aftale.

9. Ophævelse

9.1 Kunden er alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt Max Fodgaard er i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser under aftalen. Misligholdelser, inklusive forsinkelser og mangler kan kun anses for væsentlige hvis (i tilfælde af forsinkelse) forsinkelsen resulterer i en
væsentlig forsinkelse af den samlede aftale med mere end 20 (tyve) arbejdsdage og såfremt de forsinkede ydelser ikke er blevet udført indenfor 40 (fyrre) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af mangler) en væsentlig mangel ikke er udbedret eller afhjulpet indenfor 60 (seksti) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev; eller (i tilfælde af andre misligholdelser) misligholdelsen vedrører et væsentligt forhold og misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest 60 (seksti) arbejdsdage efter at Kunden har fremsendt et skriftligt påkrav herom med anbefalet brev.

9.2 Et skriftligt påkrav fremsendt i henhold til foregående afsnit skal alene kunne danne grundlag for en efterfølgende ophævelse af aftalen såfremt det indeholder en detaljeret beskrivelse af misligholdelsen og angiver at manglende overholdelse af påkravet kan resultere i en ophævelse af aftalen. En sådan ophævelse skal ikke berettige til ophævelse af allerede leverede ydelser og / eller andre aftaler mellem
parterne.

10. Begrænset ansvar

10.1 Under ingen omstændigheder kan Max Fodgaards samlede akkumulerede erstatningsansvar overstige det laveste af følgende beløb: 1) den samlede betaling foretaget af Kunden til Max Fodgaard under aftalen/aftalerne eller 2) DKK 100.000. Dette beløb udgør det samlede akkumulerede erstatningsansvar som Max Fodgaard kan ifalde over for Kunden (inklusive virksomheder, der er koncernforbundne eller associerede med Kunden) under alle aftalerne, uanset baggrunden for kravet og graden af Max Fodgaards uagtsomhed. Under ingen omstændigheder er Max Fodgaard ansvarlig for noget indirekte tab eller nogen indirekte skade eller tab af data, herunder driftstab eller tabt avance, uanset baggrunden for kravet og graden af Max Fodgaards uagtsomhed.

11. Produktansvar

11.1 Max Fodgaard er alene ansvarlig for produktansvar efter de præceptive bestemmelser i den danske produktansvarslov. Max Fodgaard fraskriver sig ethvert andet produktansvar af enhver art.

11.2 Kunden skal uden ugrundet ophold give Max Fodgaard skriftlig meddelelse om enhver skade på genstand(e) eller person(er) forårsaget af mangelfulde produkter, ethvert krav fremsat fra tredjepart baseret på sådanne skader og / eller enhver risiko for at sådanne skader måtte opstå.

11.3 I det omfang Max Fodgaard måtte ifalde ansvar over tredjepart skal Kunden friholde Max Fodgaard i samme omfang som Max Fodgaards ansvar er begrænset i henhold til dette punkt 11.

12. Immatrielle rettigheder

12.1 Kunden erhverver en ikke-eksklusiv brugsret til de immaterielle rettigheder der måtte opstå i forbindelse med Leverancen. Max Fodgaard har alle andre rettigheder til de immaterielle rettigheder, der måtte opstå i forbindelse med Leverancen.

12.2 Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud eller i forbindelse med Leverancen er Max Fodgaards ejendom og må ikke uden Max Fodgaards skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre parter eller benyttes til at udføre arbejde efter, bortset fra vedligeholdelse og servicering af Leverancen. Tegninger m.v. som Max Fodgaard har udført til brug for afgivelse af tilbud skal på forlangende returneres og alle kopier heraf destrueres.

13. Ejendomsforbehold

13.1 Ejendomsretten til Leverancen forbliver Max Fodgaards indtil hele købesummen er betalt. Kunden er indtil hele købesummen er betalt uberettiget til at udleje, udlåne, pantsætte eller på anden måde disponere over Leverancen.

14. Returnering af produkter

14.1 Kunden kan kun returnere produkter købt hos Max Fodgaard efter forudgående skriftlig aftale i det enkelte tilfælde. Accepterer Max Fodgaard at Kunden kan returnere et produkt vil Max Fodgaard beregne sig et gebyr for en sådan returnering.

15. Marketing

15.1 Max Fodgaard er berettiget til at anvende Kunden og Leverancen som reference, herunder med en kort beskrivelse af Leverancen.

16. Force majeure

16.1 Såfremt en af parterne – helt eller delvist – bliver ude af stand til at opfylde sine forpligtelser under aftalen som følge af forhold, der ligger udenfor partens kontrol, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, myndigheders handlinger, undladelser eller reguleringer, retsafgørelser, brand, storm, ulykker, krig, borgerlige uroligheder, strejker og lockouts, sygdom, død, opsigelse af eller fra ansatte eller Max Fodgaard A/S, Sydholmen 10, DK-2650 Hvidovre, tlf. +45 7026 1700 manglende muligheder for transport, skal den pågældende part, i det omfang parten er påvirket af en sådan årsag, være fritaget for at opfylde forpligtelsen så længe den pågældende årsag består.

17. Lovvalg og værneting

17.1 Enhver tvist mellem Max Fodgaard og Kunden skal afgøres efter dansk ret. FN’s Konvention om Internationale Løsørekøb (CISG) / den internationale løsørekøbelov finder ikke anvendelse i forholdet mellem Kunden og Max Fodgaard. Tvister skal afgøres med Københavns Byret som aftalt værneting.